تماس با ما

تعداد بازدید:۱۴۰۱
معاون پژوهش و فن آوری (آقای دکتر دهشیری)    33594337-151
دفتر معاون پژوهش (آقای عبداله زاده ) 151
مدیر پژوهش (آقای دکتر میکائیلی )  157
رئیس فن آوری آمار و اطلاعات(آقای میری) 33594334-219-153
فن آوری اطلاعات(آقای عظیمی) 219
فن آوری اطلاعات( خانم رمضانعلی)   153
کارشناس آمار و اطلاعات (آقای راهپیما)  215
باشگاه پژوهشگران جوان(خانم دکتر صاعدی)   202
ارتباط با صنعت(خانم رشیدی و خانم سعیدی پور)   152
کارشناس پژوهش (آقای خالقی ) 217
کتابخانه (آقای جلالوند و خانم کریمی)  154
مسئول آزمایشگاهها و کارگاهها (خانم بابایی) 197
آزمایشگاه برق (آقای آتش باز)    137
آزمایشگاه زیست شناسی (آقای خلیلی) 136
آزمایشگاه شیمی (خانم بابایی) 197
آزمایشگاه عمران(آقای قاطعی) 138
کارگاه و آزمایشگاه مکانیک خودرو  (آقای مقدم) 261
آزمایشگاه فیزیک(خانم شیخ سفلی) 214
کارگاه مکانیک – ساخت و تولید و ماشین ابزار 226