تماس با ما

معاون پژوهش و فن آوری(خانم دکتر خانلو)                                               33594337-151

دفتر معاون پژوهش (آقای عبداله زاده )                                                                        151

مدیر پژوهش (آقای دکتر غلامی )                                                                               151

اداره فن آوری آمار و اطلاعات(آقای کرمی)                                               33594334- 153

فن آوری اطلاعات(آقای میری و خانم رمضانعلی)                                                          219

رییس اداره پژوهش(خانم ریاضت)                                                                              152

باشگاه پژوهشگران جوان(خانم دکتر صاعدی)                                                                152

کارشناس برنامه و بودجه (خانم سیارپور)                                                                      157

ارتباط با صنعت(آقای جدیدیان)                                                                                215

کارشناس آمار و اطلاعات (آقای راهپیما)                                                                      217

کارشناس پژوهش (آقای خالقی )                                                                               217

کارشناس پژوهش (خانم سعیدی پور)                                                                         202

کتابخانه (آقای جلالوند و خانم کریمی)                                                                        154

مسئول آزمایشگاهها و کارگاهها (آقای زمانی)                                                                 198

آزمایشگاه برق (آقای کاهه)                                                                                      137

آزمایشگاه برق (آقای جواهری)                                                                                   211

آزمایشگاه زیست شناسی (آقای خلیلی)                                                                        211

آزمایشگاه شیمی (خانم بابایی)                                                                                   197

آزمایشگاه عمران(آقای قاطعی)                                                                                  138

کارگاه مکانیک – ساخت و تولید و ماشین ابزار(آقای قراغان آبادی)                                      226

کارگاه و آزمایشگاه مکانیک خودرو  (آقای مقدم)                                                              136

آزمایشگاه فیزیک(خانم مصاحبه)                                                                                214

مسئول انبار آزمایشگاهها و کارگاهها                                                                          261

تعداد بازدید:۱۱۸۴