کارگاه CNC

تعداد بازدید:۲۸۸

نام دستگاه ها :

-دستگاه فرز CNC آموزشی رو میزی

-دستگاه تراش CNC آموزشی رو میزی

دستگاه فرز CNC آموزشی برش خورده

دستگاه تراش CNC آموزشی برش خورده