کارگاه روان شناسی

تعداد بازدید:۲۱۸

نام دستگاه ها:

خط کش تخمین

دستگاه ماز

دستگاه ترسیم در آینه

دستگاه بیو فید بک

دستگاه زمان سنج واکنش

دستگاه استانه     درک

دستگاه خطای بینایی

دستگاه اندازه گیری خطای ادراکی مولر لایر