آژمایشگاه فیزیک مکانیک

تعداد بازدید:۱۸۴

نام دستگاه ها:

کولیس

ریزسنج

گوی سنج

ماشین آتوود

دستگاه سقوط آژاد

سطح شیب دار

آونگ ساده

میز نیرو

حرکت پرتابی

ترازوی تک کفه ای

دستگاه ضربه و برخورد

دستگاه ریل هوا و پمپ باد

آونگ بالستیک

ترازوی دیجیتال