آزمایشگاه فیزیک مغناطیس

تعداد بازدید:۱۹۸

نام دستگاه ها:

مولتی متر دیجیتال

آمپر متر

آوومتر آنالوگ

گالوانومتر

ریوستا

پل تار

پل وتستون

منبع تغذیه دوبل

منبع تغذیه جریان مستقیم و متناوب

منبع تغذیه تک فاز

اسیلوسکوپ و فانکشن

جعبه مقاومت متغیر

انواع مقاومت و خازن