آزمایشگاه فیزیک نور

تعداد بازدید:۲۴۹

نام دستگاه ها:

لیزر نوری

تلسکوپ

میکروسکوپ

چراغ رویتر با منبع تغذیه

مجموعه آینه ها و عدسی ها