آزمایشگاه فیزیک حرارت

تعداد بازدید:۲۰۲

نام دستگاه ها:

انواع گرماسنج

ترازوی دیجیتالی

بویل ماریوت

فشار سنج  جیوه ای

ترازوی تک کفه ای

یخچال

دیلاتومتر