آزمایشگاه فیزیم نانو و تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۸۹

نام دستگاه ها:

منبع تغذیه دوبل

LCRمتر

سیستم کامپیوتر