آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

تعداد بازدید:۲۲۹

نام دستگاه ها:

ترازو با دقت چهار رقم

دستگاه اسپکترو فتومتر

دستگاه فلیم فتو متر

دستگاه کرو ماتو گرافی گازی

دستگاه FTIR