آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ و ۲

تعداد بازدید:۲۲۰

نام دستگاه ها:

بن ماری ممرت

ترازو

هیتر

سانتریفوژ با دور 7000

سانتریفوژ ساده