کارگاه شیشه گری

تعداد بازدید:۲۱۹

نام دستگاه ها:

کپسول های اکسیژن

کپسول های گاز بوتان

مشعل های شیشه گری

عینک های مخصوص شیشه گری دو جداره