معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۶۰۵۱

 

معاون پژوهش و فناوری:

نام و نام خانوادگی:                 

رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی : 

مرتبه علمی : 

ایمیل:    

مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری:

نام و نام خانوادگی: مهدی عبداله زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                     

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - تحول

ایمیل :  abdollahzadeh@iau.ir    

تلفن مستقیم :33594337

تلفن دفتر:59-33594950                 داخلی :151