اداره خدمات پژوهش، نشر علم و امور آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۳۵۵۷

رئیس اداره خدمات پژوهش،نشر علم و امور آزمایشگاهی : زهره بابایی مزرعه شاهی

کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی : صادق خلیلی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک : زرین شیخ سفلی

کارشناس کارگاه مکانیک : علی محمدی مقدم                              داخلی 261

کارشناس کارگاه عمران : عبدالرضا قاطعی درگاهی

کارشناس کارگاه برق : مسعود آتشباز                                          داخلی 137