اداره خدمات پژوهش، نشر علم و امور آزمایشگاهی

رئیس اداره خدمات پژوهش،نشر علم و امور آزمایشگاهی: زهره بابایی مزرعه شاهی

کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی: صادق خلیلی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک: زرین شیخ سفلی

کارشناس کارگاه مکانیک: علی محمدی مقدم                                     داخلی 261

کارشناس کارگاه عمران: عبدالرضا قاطعی درگاهی

کارشناس کارگاه برق: مسعود آتشباز                                          داخلی 137

تعداد بازدید:۱۰۳۶