مدیریت پژوهش

نام و نام خانوادگی: هادی رزمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق(کنترل)

سمت: مدیریت پژوهش

تلفن دفتر:59-33594950                داخلی :151

 

تعداد بازدید:۱۵۵۰