دفتر امور پژوهشی

دفتر امور پژوهشی:

نام و نام خانوادگی:  ملیحه سعیدی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

سمت: کارشناس امور پژوهشی

 

 

تلفن دفتر:59-33594950         داخلی:202
 

 

تعداد بازدید:۱۲۰۱