دفتر امور پژوهشی

تعداد بازدید:۳۵۵۸

 

نام و نام خانوادگی : ملیحه سعیدی پور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

سمت : کارشناس امور مقررات پژوهشی

تلفن دفتر : 59-33594950         داخلی : 152