دفتر امور پژوهشی

امور مقررات پژوهشی:

نام و نام خانوادگی:  ملیحه سعیدی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

سمت: کارشناس امور مقررات پژوهشی

 

 

تلفن دفتر:59-33594950         داخلی:202
 

 

تعداد بازدید:۱۲۶۵