امور پایان نامه ها و رساله

 امور پایان نامه ها و رساله:

کارشناس امور پژوهشی(امور پایان نامه ها و رساله): فرشته رشیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس امور پژوهشی

 

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:152

 

تعداد بازدید:۱۳۳۷