امور پایان نامه ها و رساله

تعداد بازدید:۵۱۱۱

 

کارشناس امور پژوهشی(امور پایان نامه ها و رساله) :

نام و نام خانوادگی : فرشید خالقی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 217

تلفن مستقیم : 33587405

کارشناس امور پژوهشی(امور پایان نامه ها و رساله) :

نام و نام خانوادگی : سیاب فرج زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 217

تلفن مستقیم : 33587405