دفتر امور پایان نامه ها

دفتر امور پایان نامه ها:

نام و نام خانوادگی: عاطفه عزیز مرادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس امور پژوهشی

 

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:202

 

دفتر امور پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی: فرشید خالقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس امور پژوهشی

 

تلفن دفتر:59-33594950        داخلی:217

تعداد بازدید:۱۲۴۸