اداره ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۵۶۵۹

 

کارشناس مسئول امور پژوهشی :

نام و نام خانوادگی : فرشید خالقی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن دفتر : 59-33594950        داخلی : 217

 

توسعه پایدار کشور ، تعامل هرچه بیشتر بین دانشگاه بعنوان مرکز تولید علم و فن آوری و بخش صنعت را می طلبد. از سوی دیگر سرعت روز افزون فن آوری و جهش شتابنده تکنولوژی در بازارهای جهانی ، تولید کنندگان داخلی کشور را ناچار می سازد که همواره با این تغییرات هماهنگ و همراه شوند.

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق زیر نظر معاونت پژوهشی با همت کلیه مسئولین دانشگاه می رود تا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی اساتید معززگام های موثری را درزمینه ارتباطات علمی و فن آوری دانشگاهیان و جامعه بویژه بخش صنعت بردارد. در این راستا با نظامند نمودن و هدایت فعالیت ها به سوی اهداف تعیین شده و با تکیه بر ظرفیت ها وتوانمدی های دانشگاه آزاد اسلامی، درقالب خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای پس از گردآوری و تدوین با انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری های آموزشی- پژوهشی جهت بهره برداری صنایع و ارگان های خارج از دانشگاه در دستور کارقرار دارد.

چشم انداز

ارتقاء علمی دانشجویان و ترویج فرهنگ پژوهش محور و ارتباط تنگاتنگ صنعت و جامعه با اساتید و محققین دانشگاه بمنظور بهره گیری از توان علمی دانشگاه در راستای تبدیل علم به فن آوری و توسعه صنعتی کشور.

اهداف

      - ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح منطقه و استانی

-فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مخترع در طرحهای تحقیقاتی

-گسترش فعالیت های پژوهش محور و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه

-هماهنگی و هدفمند نمودن پژوهش های کاربردی دانشگاه با نیازهای صنعتی کشور

-حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری و طرح های تحقیقاتی موثر در ارتقاء صنعت کشور

-ساماندهی و ارتقاء کیفیت دورههای کارآموزی دانشجویان