اداره فناوری اطلاعات و آمار

رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات :

نام و نام خانوادگی: امیر میری

مدرک تحصیلی:کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

تلفن دفتر:59-33594959- 33594334           داخلی: 219 و 153

 

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات:

نام و نام خانوادگی: میترا رمضانعلی

مدرک تحصیلی:کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:153

 

کارشناس مسئول شبکه(شبکه و اتوماسیون اداری):

نام و نام خانوادگی: مهدی عظیمی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:219

کارشناس آمار و اطلاعات:

نام و نام خانوادگی: محمدجواد راه پیمافر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار

تلفن دفتر:59-33594950         داخلی:217

تعداد بازدید:۱۱۹۷