دفتر طرح و برنامه و بودجه

تعداد بازدید:۲۹۷۹

 

مسئول طرح و برنامه و بودجه :

نام و نام خانوادگی : مرضیه سیارپور

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

شماره تماس : 9-33594950     داخلی : 145