اداره خدمات پژوهش، نشر علم و امور آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۴۳۶۳

 

رئیس اداره خدمات پژوهش، نشر علم و امور آزمایشگاهی:

نام و نام خانوادگی : زهره بابایی مزرعه شاهی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد شیمی - فناوری اسانس

تلفن دفتر : 33580198                                 داخلی : 197