برق

تعداد بازدید:۱۴۱۰

 

کارشناس آزمایشگاه برق:

نام و نام خانوادگی : مسعود آتشباز

رشته و مقطع : کارشناسی مدیریت

تلفن دفتر : 59-33594950   داخلی : 137