برق

آزمایشگاه برق

 کارشناسان:

نام و نام خانوادگی   اصغر کاهه

رشته و مقطع:        دیپلم طبیعی

محل دفتر:            فاز 4 -  آزمایشگاههای برق

تلفن دفتر:           59-33594950     داخلی 137

نام و نام خانوادگی:    مهدی جواهری                              

رشته و مقطع:        کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش قدرت      

محل دفتر:              فاز 4 -  کارگاهها و آزمایشگاههای برق و الکترونیک       

تلفن دفتر:              59-33594950     داخلی 211        

 

تعداد بازدید:۹۴۳