زیست


 

آزمایشگاه های زیست

 کارشناس: 

نام و نام خانوادگی:   صادق خلیلی        

رشته و مقطع :       کارشناسی علوم آزمایشگاهی 

محل دفتر:            فاز 4 -  آزمایشگاههای زیست           

تلفن دفتر:          59-33594950     داخلی 211      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:۹۱۵