زیست

تعداد بازدید:۲۱۷۵

 

کارشناس آزمایشگاه زیست :

نام و نام خانوادگی : صادق خلیلی        

رشته و مقطع  : کارشناس ارشد زیست

محل دفتر : آزمایشگاههای زیست           

تلفن دفتر : 59-33594950     داخلی 136