شیمی

آزمایشگاه شیمی

 کارشناسان:

نام و نام خانوادگی:   زهره بابایی مزرعه شاهی    

رشته و مقطع        کارشناسی ارشد شیمی – فناوری اسانس                                                        

محل دفتر:            فاز 4 -  آزمایشگاههای شیمی            

تلفن دفتر:          59-33594950     داخلی 197       

 

 

تعداد بازدید:۱۰۰۸