شیمی

تعداد بازدید:۲۲۴۴

 

کارشناس آزمایشگاه شیمی :

نام و نام خانوادگی : زهره بابایی مزرعه شاهی    

رشته و مقطع : کارشناسی ارشد شیمی – فناوری اسانس                                               

محل دفتر : آزمایشگاههای شیمی            

تلفن دفتر : 59-33594950     داخلی 197