عمران

      

کارگاهها و آزمایشگاههای عمران

 کارشناس:

نام و نام خانوادگی :  عبدالرضا قاطعی                                                          

رشته و مقطع :     

محل دفتر:            فاز 4 -  کارگاهها و آزمایشگاههای عمران         

تلفن دفتر:             59-33594950     داخلی 138   

 

تعداد بازدید:۷۸۴