عمران

تعداد بازدید:۱۹۸۲

    

کارشناس کارگاهها و آزمایشگاههای عمران :

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا قاطعی                                                          

رشته و مقطع : کارشناسی معماری  

محل دفتر : کارگاهها و آزمایشگاههای عمران         

تلفن دفتر : 59-33594950     داخلی 138