مکانیک

تعداد بازدید:۱۹۵۵

 

کارشناس کارگاه مکانیک :

نام و نام خانوادگی : علی محمدی مقدم

رشته و مقطع : کارشناسی مکانیک

 محل دفتر : مجتمع کارگاهی مکانیک        

تلفن دفتر : 59-33594950     داخلی 261