مکانیک

مجتمع کارگاهی مکانیک

 کارشناسان:

نام و نام خانوادگی :                                                                                          

رشته و مقطع :                              

 محل دفتر:              فاز 4 - مجتمع کارگاهی مکانیک        

تلفن دفتر:               59-33594950     داخلی 226

نام و نام خانوادگی:   علی محمدی مقدم

رشته و مقطع:      کاردانی مکانیک

 محل دفتر:            فاز 4 - مجتمع کارگاهی مکانیک        

تلفن دفتر:             59-33594950     داخلی 261       

 

تعداد بازدید:۷۸۸