فیزیک

تعداد بازدید:۱۹۰۳

 

کارشناس آزمایشگاه فیزیک :

نام و نام خانوادگی : زرین شیخ سفلی  

رشته و مقطع : کارشناس فیزیک حالت جامد                        

محل دفتر : فاز 2 -  آزمایشگاههای فیزیک          

تلفن دفتر : 59-33594950     داخلی 214