فیزیک

 

آزمایشگاه  فیزیک

 کارشناس:

نام و نام خانوادگی:   مهدیه مصاحبه   

رشته و مقطع:       کارشناسی ارشد فیزیک                          

محل دفتر:            فاز 2 -  آزمایشگاههای فیزیک          

تلفن دفتر:            59-33594950     داخلی 214

 

تعداد بازدید:۷۳۸